اردوی آماده سازی تیم واترپلوی آکادمی آنای زنجان در کشور مجارستان در حال برگزاریست .