در حال‌ حاضر 61 باب جایگاه عرضه مواد نفتی و 62 باب جایگاه عرضه CNG در سطح منطقه اردبیل فعالیت دارند.